Nya skatteregler för företagssektorn föreslås träda i kraft 1 januari 2019

De nya reglerna innebär bland annat en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn kombinerat med en sänkning av bolagsskatten till 20,6 procent.
Regeringen anför att alltför förmånliga skatteregler för ränteavdrag kan leda till urholkning av skattebasen och vinstförflyttning.

En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs därför i form av en s.k. EBITDA-regel. Avdragsutrymmet uppgår till 30 procent av EBITDA. Detta kombineras med en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten från 22 procent till 20,6 procent. Av offentligfinansiella skäl kommer bolagsskattesatsen under de två första åren dock att vara 21,4 procent.

Sammanfattning av de nya skattereglerna
Propositionen innehåller sammanfattningsvis bland annat förslag som innebär:
1. Att bolagsskattesatsen sänks till 20,6 procent i två steg fram till 2021.
2. En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektornen enligt en så kallad EBITDA-regel med ett avdragsutrymme om 30 procent samt en alternativ förenklingsregel där beloppsgränsen sätts till fem miljoner kronor.
3. Att det införs ett så kallat primäravdrag för hyreshus i syfte att upprätthålla den höga takten på byggandet av hyreshus.
4. Ett avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler).
5. Att reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån som motverkar aggressiv skatteplanering snävas in och blir mer träffsäkra.
6. Att skatteregler om finansiella leasingavtal införs.

Kommentarer